Podmienky ochrany osobných údajov

I.  Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je právnická osoba J4G PARTNER COMPANY, spol. s.r.o., IČO: 52 425 673 so sídlom Kremnická 26, 85101, Bratislava(ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú adresa: Kremnická 26, 85101, Bratislava, email: office@job4gastro.sk

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. V prípade otázok sa môžete obrátiť na konateľa spoločnosti na e-maile: office@job4gastro.sk

II.   Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej požiadavky o sprostredkovanie zamestnania.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné preplnenie zmluvy.

III.   Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej žiadosti o sprostredkovanie zamestnania a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri žiadosti sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie žiadosti (osobnými údajmi sú v tomto prípade údaje na životopise, ktorý pošlete prevádzkovateľovi), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV.   Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu),
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.   Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • zaisťujúce služby prevádzkovania aplikácie a web stránky,
 • zaisťujúce marketingové služby.

Prevádzkovateľ odovzdáva osobné údaje do krajín EÚ.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.   Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.   Podmienky zabezpečení osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä PC antivírusový softvér ESET, šifrovanie dát ESET antivírus

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.   Záverečné ustanovenia

Odoslaním životopisu cez web stránku potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 29.05.2019 a boli aktualizované dňa 1.4.2022

Všeobecné informácie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľ právnická osoba J4G PARTNER COMPANY, spol. s.r.o. , IČO: 52425673, so sídlom: Kremnická 26, 85101, Bratislava zapísaná na Okresnom súde Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 140575/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“) poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a informácie o prístupe k osobným údajov.


ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Kontrolná činnosť

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v súvislosti s plnením:

a) povinností vyplývajúcich spoločnosti zo všeobecne záväzných právnych predpisov,

b) zmluvných podmienok dodávateľom, kontrolou dodržiavania pracovných postupov, povinností a úloh vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a interných predpisov spoločnosti, na základe oprávneného záujmu spoločnosti na zabezpečení ochrany jej majetku aktív a finančných záujmov a riadneho plnenia zmluvy v zmysle článku 6, ods.1 písme. f) Nariadenia.

V prípade zistenia incidentu, dokumentovania, prešetrovania alebo zisťovania okolností podľa jednotlivých účelov spracúvania sú záznamy uchované až do doby ukončenia úkonov nevyhnutných na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov.

Vedenie účtovníctva

Vaše osobné údaje spracúvame tiež na účely plnenia povinností prevádzkovateľa pri vedení účtovníctva z mysle článku 6, ods. 1, písm. c) (hlavne povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Vaše osobné údaje uvedené na účtovných dokumentoch uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa tieto účtovné dokumenty týkajú.

Odberateľsko-dodávateľské vzťahy

Na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu, ktorého ste jednou so zmluvných strán v zmysle článku 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia a tiež na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle článku 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia, spracúvame vaše osobné údaje, hlavne v rámci odberateľských a dodávateľských zmlúv, ako údaje nevyhnutné pre uzatvorenie a zabezpečenie plnenia zmluvných vzťahov.

Prevádzkovateľ tiež v súvislosti s uzatváraním a plnením zmluvy môže spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6, ods. 1 písm. f) Nariadenia na účel poistenia pohľadávok alebo poskytnutého plnenia a hodnotenia kreditného rizika.

Vaše osobné údaje získavame buď priamo od vás, ak ste osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti, s ktorou uzatvárame zmluvný vzťah alebo od vášho zamestnávateľa, ako údaje nevyhnutné pre zabezpečenie kontaktu, v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, ako aj z verejných registrov (živnostenský register, obchodný register, kataster nehnuteľností a iné). V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôže prevádzkovateľ s vami uzatvoriť zmluvný vzťah, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne na účely archivácie po dobu 50 rokov od uplynutia platnosti zmluvy.

Súdne konania a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Vaše osobné údaje môžeme tiež spracúvať na účel mimosúdneho vymáhania pohľadávok, preukazovanie, uplatňovania, obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel je oprávnený záujem spoločnosti v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia.

Vaše osobné údaje sú uchovávané po dobu 50 rokov od právoplatného skončenia daného súdneho konania alebo mimosúdneho vymáhania. Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k právoplatnému skončeniu súdneho konania alebo mimosúdneho vymoženia pohľadávky.

Exekučné konania

Vaše osobné údaje môžeme tiež spracúvať za účelom vykonania exekúcie a s tým súvisiaceho preukazovania, uplatňovania, obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel je opravený záujem prevádzkovateľa (článok 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia) v prípade, ak prevádzkovateľ vystupuje v exekučnom konaní ako oprávnený. V prípade, ak prevádzkovateľ vystupuje v exekučnom konaní ako povinný alebo tretia osoba, ktorá je povinná poskytnúť súčinnosť v exekučnom konaní právnym základom spracúvania osobných údajov je splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa ako vyplývajúcej zo zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento právny základ vyplýva z článku 6, ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 50 rokov od právoplatného skončenia exekučného konania. Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k právoplatnému skončeniu exekučného konania.

Podnety, sťažnosti, reklamácie od zákazníkov a škodové udalosti

Na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu, ktorého ste jednou so zmluvných strán v zmysle článku 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia a tiež na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle článku 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia, spracúvame vaše osobné údaje s cieľom riešenia a vybavenia vašich podnetov, sťažností, zákazníckych reklamácií a škodových udalostí (vrátane poistných udalostí), ak ste alebo ste boli našim zákazníkom, prípadne ste spoločnosti zaslali podnet alebo sťažnosť.

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu vybavenia podnetu, sťažnosti, zákazníckej reklamácie a škodovej udalosti a následne na účely archivácie po dobu 10 rokov od ukončenia kalendárneho roka, v ktorom bol podnet, sťažnosť, zákaznícka reklamácia alebo škodová udalosť vybavená.


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t.z. osobou ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobných predpisov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť vaše osobné údaje v súlade s právnymi predpismi a to hlavne právnym zástupcom, advokátom, notárom, exekútorom, audítorom, poisťovniam, v ktorých prevádzkovateľ poisťuje svoje riziká, bankám, Slovenskej pošte a.s., sprostredkovateľom ak boli poverení spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa a iným oprávneným subjektom v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú uchované bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvanú na základe pokynov prevádzkovateľa a to v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona.

Vaše osobné údaje spracúvané na účely uvedené v tejto Informácií nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, ani vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujeme ich prenos do tretích krajín.


ZODPOVEDNÁ OSOBA


Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby: Zodpovedná osoba GDPR Monika Matiašová

Korešpondenčná adresa: Kremnická 26, 85101, Bratislava

Email: job4gastro@job4gastro.sk


PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA


Nariadenie resp. Zákon o ochrane osobných údajov obsahuje podrobné informácie o vašich právach ako dotknutej osoby na ochranu osobných údajov, dostupné prostriedky uplatnenia nápravy, ako aj ich obmedzenia (najmä čl. 15-22, čl. 77, čl. 79, čl. 82 Nariadenia, § 21 – 28, § 38 Zákona). Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete požadovať opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, alebo obmedzenie ich spracúvania, ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo na prenosnosť údajov. Nižšie v texte sú zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia.

Právo na informácie

Ak prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, musí vám poskytnúť informácie ohľadne údajov, ktoré sa vás týkajú, a to aj bez vašej osobitnej žiadosti o ich poskytnutie, vrátane hlavných charakteristík spracúvania osobných údajov ako je účel, právny základ a doba uchovávania (spracúvania), totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch jeho zástupcu, príjemcov osobných údajov (v prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín, tiež uvedenie primeraných a vhodných záruk), oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretích strán v prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, ďalej vaše práva na ochranu údajov a vaše možnosti uplatnenia

prostriedkov nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu). V prípade automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, dotknutá osoba musí byť informovaná zrozumiteľným spôsobom o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ vám poskytne vyššie uvedené informácie tým, že sprístupní Informáciu o spracúvaní osobných údajov. Vyššie uvedené sa neuplatňuje v rozsahu, v akom už dané informácie ako dotknutá osoba máte.

Právo na prístup k údajom

Máte právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú spracúvané alebo nie, a ak tomuto tak je máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné kritéria na jej určenie, práva dotknutej osoby na ochranu svojich osobných údajov a jej možnosti uplatnenia prostriedkov nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu), ďalej informácie ohľadne zdroja osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od vás ako dotknutej osoby. Na základe vašej žiadosti prevádzkovateľ poskytne kópiu vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Prevádzkovateľ vám poskytne informácie o možnosti, použitom postupe, prípadných nákladoch a ďalšie podrobné údaje o poskytnutí kópie po prijatí vašej žiadosti. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkových informácií.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Máte právo tiež dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené určité dôvody. Dôvodmi, pre ktoré je prevádzkovateľ povinný vymazať vaše osobné údaje na základe vašej žiadosti sú napríklad: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; odvoláte súhlas, na základe, ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; osobné údaje sa spracúvali nezákonne alebo namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Prevádzkovateľ nebude môcť v niektorých prípadoch vašej žiadosti vyhovieť napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) namietali ste voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedených dôvodov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Prevádzkovateľ vás bude informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému ste tieto údaje poskytli, bránil ak:

a) sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase alebo na zmluve (ktorej ste jednou zo zmluvných strán), a

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatňovaní vášho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie sú dotknuté ustanovenia upravujúce právo na vymazanie. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

V prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie. Odvolanie súhlasu môžete doručiť poštou na adresu sídla prevádzkovateľa, alebo e-mailovú adresu Zodpovednej osoby, prípadne spôsobom uvedeným v udelenom súhlase.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefóne číslo: + 421 /2/ 323 132 14; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Právo na účinný súdny prostriedok nápravy

Máte právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením alebo Zákonom o ochrane osobných došlo k porušeniu vašich práv. Návrh na začatie konania (žalobu) môžete podať na súde členského štátu, kde má prevádzkovateľ prevádzkareň alebo na súde vášho obvyklého pobytu (bydliska).

Žiadatelia o výkon práv dotknutej osoby

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľ právnická osoba J4G PARTNER COMPANY, spol. s.r.o. , IČO: 52425673, so sídlom: Kremnická 26, 85101, Bratislava zapísaná na Okresnom súde Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 140575/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti na výkon práv dotknutej osoby.

Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“) poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a informácie o prístupe k osobným údajov.


ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Vaše osobné údaje spracúvame na účel evidencie a riešenia uplatnených práv dotknutej osoby podľa kapitoly III. Nariadenia resp. Zákona. Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel je splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia, ktorá vyplýva z Nariadenia resp. Zákona. Neposkytnutie osobných údajov potrebných pre potvrdenia totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť na uplatnenie práv v zmysle Nariadenia resp. Zákona môže mať za následok, že nebude možné žiadosť dotknutej osoby riadne vybaviť.

Osobné údaje budú uchované po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti.


OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME A PRIESTORY SNÍMANÉ KAMEROVÝM SYSTÉMOM


Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzickej osoby uplatňujúcej svoje práva dotknutej osoby:

 • meno, priezvisko a titul,
 • adresa,
 • iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby.


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t.z. osobou ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobných predpisov. Vaše osobné údaje budú uchované bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona.

Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujeme prenos vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.


PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA


Nariadenie resp. Zákon o ochrane osobných údajov obsahuje podrobné informácie o vašich právach na ochranu osobných údajov, dostupné prostriedky uplatnenia nápravy, ako aj ich obmedzenia. Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete požadovať opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, alebo obmedzenie ich spracúvania, ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu. Nižšie v texte sú zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia.

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefóne číslo: + 421 /2/ 323 132 14; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Cookies

Internetové stránky spoločnosti J4G PARTNER COMPANY, spol. s.r.o. používajú cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa zhromažďujú a ukladajú do počítačového systému prostredníctvom internetového prehliadača.

Súbory cookie používa množstvo webových stránok a serverov. Mnohé súbory cookie obsahujú takzvaný ID súbor cookie. ID súbor cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Pozostáva z reťazca znakov, prostredníctvom ktorého je možné priradiť webové stránky a servery ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným webovým stránkam a serverom rozlíšiť individuálny prehliadač dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné cookies. Konkrétny internetový prehliadač je možné rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID súboru cookie.

Pomocou cookies môže J4G PARTNER COMPANY, spol. s.r.o. poskytnúť užívateľom tejto webovej stránky užívateľsky prívetivejšie služby, ktoré by bez nastavenia cookies neboli možné.

Pomocou súboru cookie môžu byť informácie a ponuky na našej webovej stránke optimalizované pre používateľa. Ako už bolo spomenuté, súbory cookie nám umožňujú rozpoznať používateľov našej webovej stránky. Účelom je uľahčiť používateľom používanie našej webovej stránky. Napríklad používateľ webovej stránky, ktorá používa súbory cookie, nemusí znova zadávať svoje prístupové údaje pri každej návšteve webovej stránky, pretože to robí webová lokalita a súbor cookie uložený v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je súbor cookie nákupného košíka v internetovom obchode. Internetový obchod používa súbor cookie na zapamätanie položiek, ktoré zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou zodpovedajúcim nastavením v použitom internetovom prehliadači a tak natrvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie. Okrem toho už nastavené súbory cookie je možné kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak dotknutá osoba deaktivuje nastavenie cookies v používanom internetovom prehliadači, nemusia byť všetky funkcie našej webovej stránky plne použiteľné.